A Land­mark Tokaj a Közös­ségi Infra­struk­túra prog­ram kere­tén be­lül in­dult út­nak, mely a Toka­ji Bor­vi­dék Hegy­köz­sé­gi Ta­ná­csa kez­de­mé­nye­zé­sé­nek kö­szön­hető. A kö­zös­sé­gi bo­rá­sza­ti fel­dol­go­zók é­pí­té­se és ü­ze­mel­te­tése az­zal a cél­lal jött lét­re, hogy a bor­vidé­ki kis­ter­me­lők szá­mára ha­té­kony gaz­dál­ko­dást te­gyen le­he­tő­vé.

A bo­rá­sza­ti fel­dol­go­zó ü­ze­mek kor­sze­rű tech­no­ló­gi­a­i fel­sze­relt­sé­gé­ből e­re­dő­en a sző­lő­fel­dol­go­zás és bor­ké­szí­tés va­la­mennyi fá­zi­sá­ra me­gol­dást biz­to­sít. A me­ző­gaz­da­sá­gi erő- és mun­ka­gép bér­mun­ka/­bér­lé­se mel­lett, a kö­zös­ségi be­szer­zés­ből szár­ma­zó elő­nyök­ből is ré­sze­sül­het­nek a ter­me­lők.

Aktuális

Borok

A Landmark Tokaj borok hűen tükrözik a Tokaji Borvidék sokszínűségét és jellegzetességét. A borok változatos ízvilágának és harmonikus szerkezetének köszönhetően egyre nagyobb fogyasztói körben kedveltek a közösségi márka borai.
SZÁRAZ
FÉLÉDES

Szolgáltatás

  • korszerű technológiai háttér a szőlőfeldolgozás és borkészítés valamennyi fázisára

  • teljes körű melléktermék feldolgozás helyi megoldása

  • magasabb feldolgozottsági szintű végtermék előállítás

  • mezőgazdasági erő- és munkagép bérmunka/bérlési lehetőség

  • kedvezőbb beszerzési lehetőség

Hírek

A Landmark Tokaj borok hűen tükrözik a Tokaji Borvidék sokszínűségét és jellegzetességét. A borok változatos ízvilágának és harmonikus szerkezetének köszönhetően egyre nagyobb fogyasztói körben kedveltek a közösségi márka borai.